Čo Vás zaujímalo...

Prečo máte také vysoké školné?


Keďže sme súkromné školské zariadenie financované mestom Zvolen, dotácia na jedno dieťa je iba vo výške 80% nákladov z dotácie vo verejnej MŠ. Verejné MŠ však nie sú nútené prevádzkovať svoju činnosť v komerčných budovách a mesto Zvolen ako zriaďovateľ sa podieľa i na nutných rekonštrukčných úpravách objektov. Tieto výhody súkromné zariadenia nemajú. Oproti ostatným súkromným zariadeniam je prevádzkovanie Montessori materskej školy zložitejšie o nutnosť zvýšeného množstva pedagogického personálu, či vyššie náklady na vzdelávanie pedagogičiek a tiež výrobu a zakúpenie špeciálneho didaktického montessori materiálu, ktorý je veľmi drahý. Veľkú časť tohto materiálu sme získali prostredníctvom projektov. Bez príspevku a pomoci rodičov v prostredí slovenského školského systému nie je možné efektívne implementovať prvky Montessori pedagogiky do praxe.
Aké sú podmienky vrátenia školného v prípade dlhodobej choroby dieťatka?


Školský poplatok sa vracia v prípade, že dieťatko súvisle vymešká 3 a viac kalendárnych týždňov. V zmysle zohľadnenia nákladov spojených s prevádzkou SMŠ, bude výška nároku na vrátenie v sume predstavujúcej 30% z celkového mesačného školného na 1 pracovný deň. Písomnú žiadosť o vrátenie školného je treba podať najneskôr do 10 dní od návratu dieťatka do škôlky.
Aké je zloženie stravy a pitného režimu v škôlke?


Snažíme sa uspokojovať nároky rodičov, medzi ktoré patrí aj ponuka vyváženej a pestrej stravy v našej škôločke. Desiaty a olovranty máme väčšinou vo forme ovocia a zeleniny, ktoré si deti môžu samy nastrúhať a nakrájať. V niektoré dni si priamo v škôlke pečieme chlebík alebo pečivo, ktoré si deti môžu samy natrieť pri zachovaní všetkých nárokov na hygienu a bezpečnosť. Čo sa týka pitného režimu, deťom ponúkame nesladený čaj (najmä v zime) alebo vodu (ochucujeme mätou, medovkou, domácim sirupom). Po desiatej a olovrante si deti po sebe umyjú riad. Príprava jedla spolu so stolovaním a upratovaním je neoodeliteľnou súčasťou praktického života v Montessori pedagogike. Cieľom je dosiahnuť samostatnosť a tým zvýšiť jeho sebavedomie a podporiť pocit spolupodieľania sa na živote rodiny, triedy, komunity...Obedy sú zabezpečované dovozom z MŠ Hrnčiarska vo Zvolene a zo Športového gymnázia v Banskej Bystrici.
Kedy mám nárok na vrátenie rezervačného poplatku?


Milí rodičia, nesmierne nás teší a veľmi si vážime váš záujem o našu škôlku... Verte nám, že keby to bolo v našich silách, radi by sme dopriali montesori vzdelávanie každému dieťatku, ktoré k nám prihlasujete. Avšak, aj naša škôlka má svoje kapacitné limity, čo nás priviedlo k zavedeniu poradovníka a rezervačného poplatku. Rezervačný poplatok je forma prihlásenia dieťaťa, ktorou záväzne vyjadrujete záujem o dochádzku do našej škôlky a ktorá vám zaručí jeho zaradenie do poradovníka. Do konca mája príslušného školského roka od nás dostanete vyjadrenie, či dieťatko môžeme prijať alebo nie. V prípade, že je dieťa prijaté do SMŠ Montessori, ostáva rezervačný poplatok v škôlke. Rezervačný poplatok nevraciame ani v prípade , ak dieťa bolo do našej škôlky prijaté a vy ste sa rozhodli pre predprimárne vzdelávanie v inom školskom zariadení. V prípade, že v škôlke nemáme voľné miesto a dieťatko nemôžeme prijať, vyzveme vás, aby ste nám oznámili, či chcete aj naďalej zostať v poradovníku (v tom prípade rezervačný poplatok ponechávate v škôlke), alebo chcete byť z poradovníka vyradení ( v tomto prípade vám rezervačný poplatok na základe vašej písomnej žiadosti vrátime).