top of page
Program Zelená škola

Naša škôlka sa v roku 2021 opätovne zapojila do programu Zelená škola. Zelená škola je environmentálny vzdelávací program určený pre materské, základné, stredné a špeciálne školy, ktoré chcú zmeniť seba a svoje okolie. Cieľom programu je podpora školských komunít, v ktorých si ich členovia vyskúšajú čaro i nástrahy spolupráce. Žiaci s pomocou učiteľov a rodičov riešia reálne potreby svojej školy a okolia, čím pomáhajú k pozitívnej zmene.

Koordinátorkou pre škôlku vo Zvolene sa stala pani učiteľka Soňa Závadská. Členmi kolégia sú rodičia Tatiana Sedliaková, Juraj Maniak, Ivana Viedenský, Andrea Margočová  a učiteľka SMŠ Montessori Anna Hvizdáková. Na našich stretnutiach, ktoré prebiehajú osobne, ale aj online formou konzultujeme potrebné aktivity pre zvolenú tému. Postupy pri realizáciách diskutujeme aj s kuchárkou Aničkou Kmeťovou. Všetky informácie, ktoré sa na stretnutí preberajú sú posielané mailom aj ostatným rodičom, aby aj oni boli informovaní a poprípade sa zapojili do programu:-)

logo_zs.jpg

Koordinátorka  sa zúčastňuje školení, ktoré organizuje Zelená škola a následne odovzdáva informácie zo školení na stretnutiach kolégiu. Kolégium sa stretáva podľa potreby, približne každé 3 mesiace. Na našich prvých stretnutiach sme diskutovali o metóde siedmych krokov, následne sa vybrala potrebná téma pre škôlku a riešil sa akčný plán. Realizácia našich krokov predchádzala schváleniu akčného plánu pani Zuzanou Gallayovou.
Po absolvovaní auditu v zvolenskej škôlke sme si vybrali tému ZELEŇ A OCHRANA PRÍRODY.

 
V akčnom pláne sme sa zamerali hlavne na formu zážitkového vyučovania v exteriéri.

  • Venujeme sa vzdelávaniu v oblasti hmyzu a jeho dôležitosti pre prírodu a pre človeka. Na pomoc pri edukácii nám starký Viedenský vyrobil hmyzí domček:-) Navštívili sme Záhradu spomienok, kde mohli deti vidieť včelí úľ. 

  • Nadviazali sme spoluprácu s útulkom a pre zvieratká v núdzi sme vytvorili zbierku pre  Banskú Bystricu a Zvolen.

  • Sadíme bylinky a zeleninu a pozorujeme cyklus rastu už od semiačka. Učíme sa, čo všetko také semiačko potrebuje, aby z neho vyrástla zdravá a chutná zeleninka. Tiež sme si vyrobili tabule o cykle zeleniny, ktorú máme v škôločke najradšej a ktorú pravidelne vysádzame.

  • Naše bylinky a zasadenú zeleninu polievame s nazbieranou dažďovou vodou. 

  • Pozorujeme kolobeh vody a života zvierat v našom okolí. Spoločne navštevujeme Lesnícke a drevárske múzeum, kde sa dozvedáme mnoho užitočných informácii o lesných zvieratách a ich živote . 

  • Prostredníctvom tvorivých aktivít zameraných na čistotu a úpravu okolia škôlky sa venujeme nielen edukácií detí, ale aj edukácií ich rodičov a starých rodičov, ktorí sú nám veľkou oporou a pomocou. Po škôlkarskej brigáde sme tak spoločne dokázali vytvorili pozorovací a skúmací chodník pre našich malých kamarátov:-) Alebo sme pred sviatkom zosnulých zorganizovali stretnutie so starými rodičmi, kde sme si spoločne vyrábali vence na hroby, ktoré boli vyrobené len z prírodných materiálov. 

  • Pri našej škôlke sa nachádza potok, ktorý nám poskytuje mnoho možností na skúmanie... Jeho okolie sme obohatili o informačné tabule, ktoré slúžia nielen pre nás ale aj pre verejnosť. Na tabuliach sa nachádzajú informácie o bylinkách v okolí potoka, o zvieratách žijúcich v jeho okolí a príbeh o Zlatom potoku. Pri úprave okolia potoka sme oslovili aj Mestský úrad vo Zvolene a Slovenský vodohospodársky podnik v Banskej Bystrici, ktorí nám pomohli pri odstraňovaní hrubého neporiadku v potoku. Bez ich pomoci by sa nám len veľmi ťažko podarilo tieto práce zrealizovať. Srdečne ďakujeme! 

  • Taktiež sme nadviazali spoluprácu s pánom arboristom, ktorý nám odborne zhodnotil stav stromov v okolí našej škôlky tak, aby naše prostredie bolo vždy bezpečné pre okolie a našich kamarátov. 

  • Aj naďalej sa venujeme správnemu triedeniu komunálneho odpadu s citom životnému prostrediu. 

  • Okrem osobnej a emailovej komunikácie sú všetky informácie o plánovaných aj zrealizovaných aktivitách k dispozícii rodičom na nástenke, ktorú pravidelne aktualizujeme. 

Ďakujeme za spoluprácu a možnosť zapojiť sa do tohto úžasného projektu. Vďaka Zelenej škole zlepšujeme životné prostredie a zisťujeme, ako sa dá všetko robiť aj iným, lepším a šetrnejším spôsobom k našej planéte.

 


 

Výroba fermentovanej zeleninky:-)

Ochrana zvierat

Skúmanie nášho náučného chodníka

Starostlivosť o prírodu

Výroba vencov so starkými